Nhà ở chiến sỹ đại đội 2, tiểu đoàn 1, Lữ Đoàn 279

✔️ Công trình: Nhà ở chiến sỹ đại đội 2, tiểu đoàn 1, Lữ Đoàn 279

✔️ Cấp công trình: Cấp 3

✔️ Đối tác: Lữ đoàn 270 – Bộ tư lệnh công binh

✔️ Giá trị hợp đồng: 6.370.000.000 (ĐVT: Đồng)

✔️ Nội dung công việc: Thi công xây dựng