Nhà máy Sahara Industry Việt Nam

✔️ Công trình: Nhà máy Sahara Industry Việt Nam

✔️ Cấp công trình: Cấp 2

✔️ Đối tác: Công ty TNHH Sahara Việt Nam

✔️ Giá trị hợp đồng: 900.000.000 (ĐVT: Đồng)

✔️ Nội dung công việc: Tư vấn giám sát