Nhà máy Naria Việt Nam – Đồng Văn, Hà Nam

✔️ Công trình: Nhà máy Naria Việt Nam – Đồng Văn, Hà Nam

✔️ Cấp công trình: Cấp 3

✔️ Đối tác: Cty TNHH Naria Viêt Nam

✔️ Giá trị hợp đồng: 360.000.000 (ĐVT: Đồng)

✔️ Nội dung công việc: Tư vấn thiết kế