Chợ Mai Lĩnh

✔️ Công trình: Chợ Mai Lĩnh

✔️ Cấp công trình: Cấp 3

✔️ Đối tác: Công ty CP Phát triển thương mại Việt Nam

✔️ Giá trị hợp đồng: 18.000.000.000 (ĐVT: Đồng)

✔️ Nội dung công việc: Thi công xây dựng