Cách tính hướng hợp tuổi phong thủy

Cách tính Trạch hướng hợp tuổi

✅Tây Tứ Trạch gồm: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc (7, 6, 2, 8)
✅Đông Tứ Trạch gồm: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc (3, 4, 9, 1)
♻️Những người sinh trước năm 2000 mà là Nam giới (Mệnh Nam) thì tính theo cách sau:
= (100 – 2 số cuối năm sinh) / 9
Kết quả dư là “Trạch mệnh”
Note: Nếu là Nữ giới (Mện Nữ) thì được tính theo công thức sau:
= (2 số cuối của năm + 5) / 9 —-> Số dư là trạch mệnh
Ví dụ: Mình sinh năm 1980 (Trước năm 2000) như vậy sẽ tính như sau:
= (100 – 80) / 9 = 20 / 9 —-> Dư 2 là “Khôn” —> Thuộc Tây Tứ Trạch
♻️Những người sinh sau năm 2000 (từ năm 2000 đền giờ) mà là Nam giới (Mệnh Nam) thì tính theo cách sau:
= (99 – số cuối của năm sinh) / 9
Kết quả số dư là Trạch mệnh
Note: Nếu là Nữ giới (Mện Nữ) thì được tính theo công thức sau:
= (2 số cuối của năm sinh + 9) / 9
Kết quả số dư là trạch mệnh
Chú ý: Nếu kết quả của Nam giới có số dư là 5 thì thay bằng số 2, kết quả số dư của Nữ giới là 5 thì thay bằng số 8