Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Lập nhiệm vụ thiết kế

Bước 2. Lựa chọn đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Bước 3. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát

Bước 4. Lựa chọn đơn vị khảo sát và đơn vị giám sát khảo sát

Bước 5. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát

Bước 6. Thực hiện khảo sát

Bước 7. Báo cáo kết quả khảo sát

Bước 8. Nghiệm thu và phê duyệt kết quả khảo sát

Bước 9. Xin chấp thuận địa điểm xây dựng của cảnh sát PCCC

Bước 10. Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Bước 11. Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật